Legislatíva

Mestská polícia
Mesto rešpektuje graffit ako formu umenia, ktorá ozvláštňuje priestor: Avšak pripomíname, že nárast a poškodzovanie verejného ako aj súkromného majetku, vyvolalo protireakciu sprísnením článkov Trestného zákonníka.
 

 
 

300/2005 Z. z.                Trestný zákon

§ 1

Predmet zákona
Tento zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti, druhy trestov, druhy ochranných opatrení, ich ukladanie a skutkové podstaty trestných činov.
Poškodzovanie cudzej veci

§ 245

(1) Kto zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b) z osobitného motívu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu,
b) na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 246

(1) Kto poškodí cudziu vec tým, že ju postrieka, pomaľuje, popíše farbou alebo inou látkou, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b) z osobitného motívu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu,
b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

40/1964 Zb.           Občiansky zákonník

§ 420 

(1) Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.
(2) Škoda je spôsobená právnickou osobou alebo fyzickou osobou, keď bola spôsobená pri ich činnosti tými, ktorých na túto činnosť použili. Tieto osoby samy za škodu takto spôsobenú podľa tohto zákona nezodpovedajú; ich zodpovednosť podľa pracovnoprávnych predpisov nie je tým dotknutá.
(3) Zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil 

 

Odkazy

 
Kontakt: Ing. Anna Galčíková
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 24.10.2015 / 24.10.2015

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Polícia
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Mestská polícia


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém